Xcos – [Windows]

[ad_1]

Xcos là một trình soạn thảo đồ họa để thiết kế các mô hình hệ thống động lực lai. Các mô hình có thể được thiết kế, tải, lưu, biên dịch và mô phỏng.

Đặc trưng

Trình duyệt bảng màu

Tất cả các khối tiêu chuẩn Xcos được nhóm theo các loại (xử lý tín hiệu, điện, thủy lực, đạo hàm, tích phân, v.v.).

Biên tập viên

Để thiết kế biểu đồ luồng đại diện cho một hệ thống động được tạo thành từ các khối được xác định trong bảng màu.

Trình biên dịch / Trình mô phỏng

Mô phỏng các hệ thống phức tạp – rời rạc, liên tục, được xác định bởi các phương trình ký hiệu (Modelica), v.v. và các hệ thống lai.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247