Wired-Marker – [Windows]

[ad_1]

The Ethnograph

Phần mềm cho nghiên cứu định tính và phân tích dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phân tích dữ liệu dựa trên văn bản như bảng điểm phỏng vấn, nhóm tập trung, ghi chú hiện trường, nhật ký, biên bản cuộc họp và các tài liệu khác. The…

Thương mại

Windows

The Ethnograph icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247