WinSQL – [Windows]

[ad_1]

Database .NET

Cơ sở dữ liệu .NET là một công cụ quản lý nhiều cơ sở dữ liệu sáng tạo, mạnh mẽ và trực quan. Với nó, bạn có thể Duyệt các đối tượng, Thiết kế bảng, Chỉnh sửa hàng, Xuất dữ liệu và chạy Truy vấn với giao diện nhất quán. Một công cụ độc lập không cần…

Miễn phí cá nhân

Windows

Database .NET icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247