W10Privacy – [Windows]

[ad_1]

Theo mặc định, các tùy chọn thiết lập đáng nghi ngờ liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu trong Windows 10 đã đưa tôi đến ý tưởng phát triển chương trình nhỏ này. Microsoft hào phóng cho phép mọi người thay đổi các cài đặt liên quan, nhưng ẩn chúng trong vô số menu, nơi người dùng bình thường không muốn tìm kiếm!

Do đó, chương trình nên là một trợ giúp, để hiển thị các cài đặt có sẵn tương đối rõ ràng và để đặt các tùy chọn mong muốn nếu cần thiết.

Trọng tâm chính là cài đặt cho Windows 10 và các ứng dụng của nó (ví dụ: trình duyệt mới “Edge”). Chương trình sẽ được mở rộng dần dần, nếu có thể và có sẵn, với các tính năng Windows 8.1 tương ứng trong tương lai.

W10Privacy chắc chắn không có kiệt tác lập trình, nhưng đáp ứng mục đích dự tính của tôi. Phần mềm vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu: các đề xuất và yêu cầu sẽ được chấp nhận và xem xét, nếu cần thiết, trong sự phát triển hơn nữa!

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247