Virtaal – [Windows]

[ad_1]

Virtaal là một công cụ dịch thuật đồ họa. Nó có nghĩa là dễ sử dụng và mạnh mẽ cùng một lúc. Mặc dù trọng tâm ban đầu là dịch phần mềm (bản địa hóa hoặc l10n), nhưng nó có thể hữu ích cho việc dịch tài liệu.

Đây là một cách chơi chữ của người Nam Phi trên các từ có nghĩa là Tiếng Anh đối với Ngôn ngữ, nhưng cũng đề cập đến dịch thuật.

Nó bao gồm các tính năng như: tự động sửa lỗi, truy xuất thuật ngữ tự động, dịch máy qua Google (và các dịch vụ khác), bộ nhớ dịch, lựa chọn thuật ngữ và tô sáng cũng như hỗ trợ có thể đánh dấu.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247