Terminus – [Windows]

[ad_1]

Terminus là một ứng dụng thiết bị đầu cuối dựa trên Electron hoạt động trên Windows, Mac và Linux, đồng thời hỗ trợ các hệ vỏ Windows bao gồm Powerfull và git-bash trên Windows.

ĐẶC TRƯNG:
– Đề án và màu sắc
– Phím tắt cấu hình đầy đủ
– Hỗ trợ Unicode đầy đủ bao gồm các ký tự hai chiều rộng
– Không bị nghẹt đầu ra chảy nhanh
– Trải nghiệm giống như vỏ sò đúng cách trên Windows bao gồm hoàn thành tab (thông qua Clink)
– Hỗ trợ CMD, PowerShell, PowerShell Core, Cygwin, Cmder, Git-Bash và WSL (Bash trên Windows)
– Tính bền bỉ của tab trên macOS và Linux

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247