SQLBackupAndFTP – [Windows]

[ad_1]

Tạo các bản sao lưu cơ sở dữ liệu MS SQL Server & Azure, Zips, Encrypts và gửi các bản sao lưu vào một thư mục, FTP, Dropbox, Box, Google Drive, MS OneDrive, Amazon S3 hoặc Windows Azure Storage.

Chạy theo Lịch biểu linh hoạt, gửi xác nhận e-mail về thành công hay thất bại trong công việc

Tạo bản sao lưu đầy đủ, khác biệt hoặc nhật ký giao dịch, chạy các tập lệnh tùy chỉnh, sao lưu các thư mục tệp, cho phép xem kết quả trên web và hơn thế nữa.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247