SOFA Statistics – [Windows]

[ad_1]

Thống kê SOFA là gói thống kê nguồn mở, tập trung vào tính dễ sử dụng, tìm hiểu khi bạn đi và đầu ra đẹp. Tên viết tắt của Statistics Open For All. Nó có giao diện người dùng đồ họa và có thể kết nối trực tiếp với MySQL, SQLite, MS Access và MS SQL Server. Dữ liệu cũng có thể được nhập từ tệp CSV hoặc MS Excel. Các bài kiểm tra thống kê chính có sẵn là các bài kiểm tra T độc lập và Ghép đôi, các cấp bậc có chữ ký của Wilcoxon, MannTHER Whitney U, Pearsons chi vuông, Kruskal Wallis H, ANOVA một chiều, Spearmans R và Pearsons R. Các bảng có thể được sản xuất theo hàng và tỷ lệ phần trăm cột, tổng, sd, trung bình, trung bình và tổng.

Thống kê SOFA được viết bằng Python và bộ công cụ widget được sử dụng là wxPython. Các phân tích thống kê dựa trên các chức năng có sẵn thông qua mô-đun thống kê Scipy.

Phân tích và báo cáo có thể được tự động hóa bằng các tập lệnh Python – được xuất trực tiếp từ Thống kê SOFA hoặc được viết thủ công.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247