IconsExtract – [Windows]

[ad_1]

BeCyIconGrabber

BeCyIconGrabber là một tiện ích nhỏ để xem các biểu tượng và con trỏ ở bất kỳ kích thước nào có trong các tệp EXE, DLL, ICL, OCX, CPL, SRC, ICO và CUR. Các biểu tượng / con trỏ có thể được lưu riêng lẻ dưới dạng biểu tượng, con trỏ, bitmap, tệp png …

Miễn phí

Windows

BeCyIconGrabber icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247