Explorer Suite – [Windows]

[ad_1]

Được tạo bởi Daniel Pistelli, một bộ công cụ phần mềm miễn phí bao gồm trình soạn thảo PE có tên CFF Explorer và trình xem quy trình. Trình chỉnh sửa PE có hỗ trợ đầy đủ cho PE32 / 64. Mô tả và sửa đổi các trường đặc biệt (được hỗ trợ .NET), tiện ích, xây dựng lại, trình soạn thảo hex, trình nhập nhập, trình quét chữ ký, trình quản lý chữ ký, hỗ trợ mở rộng, tập lệnh, trình dịch ngược, trình biên dịch phụ thuộc, vv Trình soạn thảo PE đầu tiên có hỗ trợ cho các cấu trúc bên trong .NET. Resource Editor (hỗ trợ các biểu tượng Windows Vista) có khả năng xử lý các tài nguyên tệp kê khai .NET. Bộ có sẵn cho x86 và x64.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247