ExpanDrive – [Windows]

[ad_1]

ExpanDrive là một máy khách hệ thống tệp Mạng cho Mac OS X và Microsoft Windows, tạo điều kiện ánh xạ âm lượng cục bộ tới bất kỳ máy chủ SFTP nào mà người dùng có thể truy cập. Nó cũng có thể kết nối với FTP, Amazon S3, RackSpace Cloud Files, OpenStack Swift Object Storage, DreamObjects, WebDAV, Dropbox, Google Drive và Box.com. Khi máy chủ được gắn kết với ExpanDrive, bất kỳ chương trình nào cũng có thể đọc, ghi và quản lý các tệp từ xa (nghĩa là các tệp chỉ tồn tại trên máy chủ) như thể chúng được lưu trữ cục bộ.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247