Cytoscape – [Windows]

[ad_1]

Cytoscape là một nền tảng phần mềm nguồn mở để trực quan hóa các mạng phức tạp và tích hợp chúng với bất kỳ loại dữ liệu thuộc tính nào. Rất nhiều plugin có sẵn cho các loại lĩnh vực vấn đề khác nhau, bao gồm tin sinh học, phân tích mạng xã hội và web ngữ nghĩa.

Cytoscape hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng trong sinh học phân tử và hệ thống, genomics và proteomics:

Tải bộ dữ liệu tương tác phân tử và di truyền ở nhiều định dạng
Dự án và tích hợp bộ dữ liệu toàn cầu và chú thích chức năng
Thiết lập ánh xạ trực quan mạnh mẽ trên các dữ liệu này
Thực hiện phân tích và mô hình hóa nâng cao bằng cách sử dụng plugin Cytoscape
Trực quan hóa và phân tích các bộ dữ liệu con đường do con người quản lý như Reactome hoặc KEGG.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247