Ceylon – [Windows]

[ad_1]

Hỗ trợ cho các máy ảo Java và JavaScript

Viết mã của bạn bằng Ceylon và để nó chạy trên JVM, trên Node.js hoặc trong trình duyệt web. Một số mô-đun phụ thuộc vào nền tảng, nhưng bản thân ngôn ngữ cũng giống nhau trên các máy ảo Java và JavaScript.

Các mô-đun Ceylon có thể được triển khai trên thời gian chạy mô-đun dựa trên JVM của Ceylon, trên bất kỳ bộ chứa OSGi nào, trên hệ thống mô-đun Node.js, trên Vert.x hoặc trong trình duyệt sử dụng các tệp.j.j.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247